Helpdesk

helpdesk Helpdesk

Helpdesk

helpdesk-1 Helpdesk

Onze helpdesk beperkt zich niet tot ontzorging bij het kwaliteitssysteem via de app “iQ recycling”. Lidbedrijven kunnen gebruikmaken van een ervaren helpdesk die ondersteuning biedt bij de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot sloop en recycling. Voorbeelden van onderwerpen waar wij raad mee weten zijn : BRL 2506, nationale normen (NEN), Europese normen, Standaard RAW-Bepalingen, CUR-aanbevelingen, Besluit bodemkwaliteit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Omgevingswet, Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), beoordeling externe analyserapporten enzovoort.

lichttorenklein Helpdesk